Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на ПОЙНТ СТУДИОЕООД, ЕИК: 175138646

за ползване на интернет сайта www.elitecad.bg

Настоящите Общи условия са приети на 15.11.2019год. с Решение № 1/ 2019год.

на собственика на Поинт СтудиоЕООД.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия,

преди да използвате услугите на ПОИНТ СТУДИОЕООД

(наричано по-долу Дружеството, ОПЕРАТОР или Сайтът).

Общите условия имат обвързващо действие в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта www.elitecad.bg и Поинт СтудиоЕООД.

В случай, че не сте съгласни с изложеното по-долу, моля, не пристъпвайте къмползването на сайта.

I. Информация за доставчика /оператора/

(1). “Поинт СтудиоЕООД, ЕИК: 175138646 е Еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано по надлежния ред в Търговския регистър към Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление на дружеството в гр. София, ул.Велико Търново17, Булстат: 175138646, Ид.н. по ДДС :BG175138646 , наричано по-долу “Сайтът. Сайтът осъществява дейността си съобразно действащото българско законодателството и настоящите Общи условия.

(2). Данни за кореспонденция и контакт:

интернет страница: www.elitecad.bg.

е-mail: info@elitecad.bg

II. Предмет на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

(1). Настоящите Общи условия на “Поинт Студио” ЕООД, в качеството му на „ОПЕРАТОР” на интернет сайта www.elitecad.bg , имат за предмет регулиране отношенията, възникващи между Сайта, от една страна, и посетителите и клиентите на този интернет сайт, в качеството им на „ПОТРЕБИТЕЛи, по повод услугите, предоставяни посредством използването на интернет сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Сайта, с който получавате правото да използвате услугите на интернет сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Те се отнасят до условията и реда за ползване на Сайта, включително четене и разглеждане на съдържанието му, регистриране в него, участие във форумите. Ползването на Сайта, регистрацията в него и участието във форумите е безплатно за Потребителите.

(2.) Настоящите общи условия имат обвързващо действиев отношенията между посетителите и клиентите на Сайта като ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите на интернет сайта www.elitecad.bg и Поинт СтудиоЕООД. Потребителите получават правото да използват услугите на интернет сайта, единствено за лични/нетърговски цели. Сайтът не носи отговорност за изразените от потребителите мнения

(3). Чрез достъпа до /зареждането на/ настоящият сайт /интернет страницата/, ПОТРЕБИТЕЛЯТсе счита, че е запознат с настоящите Oбщи условия и всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернетсайтът www.elitecad.bgе зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен с настоящите условия за ползване и всички последващи промени в тях, както и се задължава да ги спазва. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте този сайт

(4). “Поинт СтудиоЕООД си запазва правото си да променя настоящите Общи условия, при условията на Раздел ХI от настоящите Общи условия.

ІІI. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

ИНТЕРНЕТ САЙТсъвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, съдържаща файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, собственост на и администриран от ОПЕРАТОРА.

ИНТЕРФЕЙС”комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

ПЛАТФОРМА” съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.

БРАУЗЪР” компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА”е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА”по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ“ всяко визуални изображение и текст, публикувано на Сайта.

“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което е осъществило достъп до сайта или използва някоя от услугите на сайта .

РЕГИСТРАЦИЯ“ означава вписването в Сайта на Потребителя чрез създаване на Потребителско име и Парола.

ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ“ означава съвкупността от букви, цифри и знаци, с която се представяте в отношенията си с „Поинт Студио”ЕООД.

ПАРОЛА“ означава съвкупността от букви, цифри и знаци, с която потвърждавате, че желаете да ползвате Сайта от определено Потребителско име.

“УСЛУГА/и” на сайта включва/т достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/ данни на сайта;

ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА”е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

“ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА”действие или бездействиенатрети лица, които са в противоречие с правилатанаинтернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварваненасървъра), изпращаненанежелана поща(непоискани търговски съобщения, SPAM), препълваненаканалите (flood), получаваненадостъп до ресурси с чужди права и пароли, използваненанедостатъци в системите с цел собствена облага или добиваненаинформация(HACK), извършваненадействия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, кражба на данни, повреждане или разрушаваненасистеми или информационни масиви(CRACK), изпращанена”троянски коне” или предизвикванеинсталациянавирусиили системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работанаостаналите потребителинаИнтернет и асоциираните мрежи, както иизвършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

ЛИЧНИ ДАННИ”са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци

“ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

ІV. Авторски права

(1). Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици,видеоматериали и друга информация или елементи публикувани на Сайта ,са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

(2)Потребителите не могат да ползват, възпроизвеждат, променят, показват публично, разпространяват по какъвто и да е начин и ползват по друг начин част или цялото съдържание на Сайта, включително публикуваните в него материали и ресурси, без изрично, писмено разрешение на Оператора, на неговите партньори или клиенти, предоставили за публикуване съответните материали.

(3)Наименованието „ELITECAD, логото и други свързани имена на продукти, имена на приложения и свързани лога са собственост на XEOMETRIC Австрия и Потребителят няма право да ги използва, копира или имитира изцяло или частично, без изричното предварително писмено съгласие на дружеството.

(4)По смисъла на тези Общи условия, понятието „използва” означава, без изброяването да е изчерпателно, разгласяването, публикуването, възпроизвеждането, разпространението, размножаването, публичното представяне и прожектиране на Произведението, излъчване на Произведението по безжичен път (включително чрез телекомуникационен спътник), предаването и препредаването му по кабел или друго техническо средство, възпроизвеждането му върху видеоносители и тяхното разпространение, публично показване, излъчването и предлагането по безжичен път или по кабел или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до Произведението или част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрано от всеки от тях, включително и по Интернет, звукозаписване или видеозаписване на Произведението, публичното му показване (включително чрез радио и/или телевизионни сигнали), превеждането му на друг език, преработката, превода, дублирането, субтитрирането и внасянето на всякакъв вид промени в Произведението, приспособяването и използването на Произведението за създаване на ново, производно от него произведение, внос и износ на екземпляри от Произведението в търговско количество и отстъпване на правото на използване на трети лица, включително ползватели на произведения.

V. Конфиденциалност

(1).„Поинт Студио” ЕООД, като собственик на Сайта, е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

(2).„Поинт Студио” ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

(3).„Поинт Студио” ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

VI.Регистрация

(1)Потребителят следва да посочии Потребителско име, комбинация от думи и цифри. С това Потребителско име ще се осъществява свързването в Сайта.

Във формуляра за регистрация трябва да попълни следната информация за Потребителя: две имена, прякор, населено място, електронна поща, възраст и пол.

В регистрационния формуляр може да се посочи каква част от информацията да бъде видима за останалите Потребители.

При избиране на паролата трябва да се има предвид следното:

-Задължително да се ползва латиница;

-Минимум 6 символа;

-Задължително освен буквите (малки, главни или микс) трябва да сесъдържа и поне една цифра.

След като се добави и Паролата, да се провери отново информацията, която е въведена във формуляра, след което се попълва Кода за сигурност и се натискае бутона „Регистрирам се”. На екрана ще се получи съобщение, с което се потвърждава успешната Регистрация. След приключване на горните операции Потребителят вече може да се възползва от правата на регистриран Потребител.

(2)При регистрацията си в сайта Потребителят се задължава да предостави вярна и точна информация. Като регистриран Потребител, носи пълна отговорност за запазването в тайна на потребителско име и парола, както и на личната информация в профила си. Единствено Потребителят може да оторизирате трети лица да използват неговото потребителско име и парола в www.elitecad.bg и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват чрез неговото потребителско име и парола.

(3) При всяко съмнение за неправомерно използване на потребителско име и парола или за опасност от такова, Потребителят е длъжен да уведоми „Пойнт студио”ЕООД.

VIIІ. Права и задължения при използване на Сайта

(1)Потребителят има следните права:

-да зарежда Сайта през своята програма за интернет;

-да разглежда Сайта и да се запознавате със съдържанието му.

(2) Регистриран Потребител има и право::

-да участва във форумите на сайта;

-да коментира.

(3)Потребителят има следните задължения:

-да не нарушавате чужди права на интелектуална собственост ;

-да не използва обидни думи,да не засяга достойнството и честта на други Потребители и Потребители с Регистрация;

-да не разпространявате във форумите на Сайта каквато и да е информация, за която знаете или предполагате, че е невярна.

(4) Операторътима правото да отстрани потребителски профили, които счита за неприемливи,поради неспазване на задълженията по т.(3) както и при основателни съмнения за нарушаване на настоящите Условия;

(5) Операторът има правото да цензурира и/или отстранява коментари на Потребители, които счита за неприемливи

IX. Органичаване на отговорността

(1).Сайтът прави всичко възможно за да поддържа вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Сайтът не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от/ или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Сайта за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

(2).Сайтът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси.

(3).Сайтът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа електронни препратки.Сайтът не носи отговорност ако Потребителите публикуват Произведения, които не са тяхна собственост

(4).Сайтът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

X. Промени

(1).“Поинт Студио” ЕООД си запазва правото си да променя настоящите Общи условия, като обявява промените чрез публикуването им в настоящият Сайт, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
(2).Промените влизат в сила от деня на публикуването им.

За всички неуредени в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.