Политика за поверителност

Политика за защита на личните данни

Сайтът www.elitecad.bg предоставя възможност за онлайн заявяване на тестови и обучителни продукти ELITECAD. Сайтът предлага и консултации онлайн. Тези услуги са свързани с обработката на различен вид лични данни на потребителите-физически лица, използвани за различни цели, които са уредени в настоящата политика.

Терминология:

Под лични данни се има предвид смисъла на този термин, дефиниран в чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета и означава всяка информация, свързана с идентифициране на физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци.

Администратор на личните данни, обработвани във връзка с поръчки и доставки чрез сайта e Поинт Студио ЕООД с ЕИК 175138646, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Велико Търново 17. Поинт Студио ЕООД обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

За контакт gdpr@pointbg.eu.

Цел на обработка на личните данни:

Поинт Студио ЕООД има сключен договор с XEOMETRIC Gmbh за дистрибуция на софтуерен продукт ELITECAD и за да предостави качествено обслужване обработва лични данни с цел:

1. Получаване на информация, която е необходима за сключването на договор

2. Популяризиране и продажба на продукти и услуги с цел подобряване на качеството на клиентското обслужване и предлагането на нови продукти и услуги.

3. Възможно е също така Лични данни да бъдат предавани на трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна обработка съгласно целите, за които са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на този сайтa, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка.

4. Личните данни, които събираме от Вас, може да се обработват, достъпват и съхраняват извън България в други държави, членки на ЕС. Поинт Студио ЕООД не осъществява и няма да осъществява трансфер на лични данни в страни, извън Европейския съюз. Поинт Студио ЕООД гарантира, че Личните Ви данни са защитени, като приложи степента на защита, изискуема съгласно действащите закони за защита на личните данни.

„Обработване на лични данни ” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Видове лични данни, които Поинт Студио ЕООД събира:

За целите на обработване на заявка и доставка съгласно Закона за защита на потребителите и Общите условия, публикувани в сайта www.elitecad.bg , потребителят попълва следните данни:

– име и фамилия

– телефон

– email адрес

– адрес

– IP адрес

– Копие от студентска книжка

Поинт Студио ЕООД обработва Вашите лични данни, съгласно чл. 6, б. “а“ Регламент ЕС 2016/679, когато е свободно изразено изричното Ви, конкретно и информирано съгласие за обработване на личните Ви данни.

Когато обработването на личните Ви данни за конкретна цел се основава на дадено Ви съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне.

Заличаване на личните данни

Поинт Студио ЕООД обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната законодателство. След изтичане на законово/регулаторно установените срокове, Поинт Студио ЕООД ще изтрие Вашите лични данни.

Права на физическите лица във връзка с личните данни

Поинт Студио ЕООД ви предоставя право да искате достъп до вашите лични данни и по всяко време да искате коригиране на обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 16 от Регламента.

Поинт Студио ЕООД ви предоставя право да оттеглите свободно изразеното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на личните Ви данни. При оттегляне на съгласието не се засяга законосъобразността на обработването на данните преди съгласието да бъде оттеглено.

С цел защита от неправомерен достъп и разпространение на личните данни на клиенти и контрагенти Поинт Студио ЕООД използва различни методи за защита на събраните данни. С цел повишаване нивото на сигурност и елиминиране на риска от неправомерен достъп Поинт Студио ЕООД използва и специални методи за проверка при достъп до личните данни.

Запознат съм с доброволния характер на предоставянето на данните и съм информиран, че истинността на данните е отговорност на лицето, което ги е попълнило.