Удобство на ползване

Интелигентно управление

Интелигентния курсор ви дава възможност за прецизно, интуитивно и ефективно управление. Той ви дава допълнителна информация в зависимост от неговото местоположение. Предлага ви команди и приема въвждане на стойности.

Интелигентната система от временни, автоматични спомагателни конструкции ви подпомага при определянето на точните строителни точки и размери. За по-ефективна работа е налична обширна система от ръчни спомагателни конструкции.

Точки за манипулация и интеракция се появяват чрез избор на линиите, кръговете, свободните обекти и всички параметрични компоненти. Всички подходящи команди се показват в зависимост от местоположението на курсора, която дава възможност за интуитивна работа с програмата. Всички компоненти могат да бъдат подравнени към други компоненти чрез издърпване на точките за манипулация или да се коригират до желаната форма и позиция чрез въвеждане на цифрови стойности.

Прехвърляне и приемане на параметри

Всички параметри на обектите могат да бъдат запазени като специфични за потребителя шаблони. Тези шаблони могат да бъдат прехвърляни на единични, видимите, избраните или на всички обекти от един и същи тип. Прехвърлянето на сложни архитектурни обекти е толкова лесно и бързо, колкото прехвърлянето на параметри на редове, текстове или люкове.

Динамичен 3D модел

Благодарение на бързото и интуитивно завъртане и преместване на 3D модела с помощта на мишката и възможността да го визуализирате като модел със сенки, модел със скрити линии или модел от линии, в комбинация с изчисление на сенките в реално време, осигурява винаги оптимална перспектива на 3D модела. Освен това винаги е лесно се комбинира 2D планиране с 3D моделиране.

Управление на структурата и етажи

Управлението на структурата и етажите позволява проста и ясна организация и администриране на проект с няколко сгради и техните етажи.

Управлението на структурата управлява параметрите на проекта, като брой и височина на отделните етажи, както и размерите на плочите и подовете. Всички параметрични обекти автоматично се приравняват към тези стойности.

Мениджърът на етажите управлява модела интуитивно, използвайки графичния потребителски интерфейс, по отношение на подбор, видимост, релевантност, достъп и заключване. Когато няколко души редактират проект едновременно, специален графичен механизъм контролира правата за достъп на различните потребители до етажите.

Изгледи и управление на слоевете

Управлението на изгледите позволява директен достъп до всички данни за плана на даден проект. Моделът, всички чертежи, както и препратките от дизайнерския модел към чертежите се контролират и управляват. Специфични настройки, включително изгледи на модела на дизайна, етажни планове, фасади, секции, подробни планове и изображения, контролират автоматично генерираните и стандартизирани изходи на плана.

В менюто за управление на слоевете са представени ясно подредени в дърворидни структури. По принцип слоевете се назначават от програмата автоматично и логично и могат да бъдат избрани, заключени, групирани, скрити или показани. Отделни групи слоеве могат лесно и бързо да бъдат присвоени на обекти с влачене и пускане.